Tin Xuất nhập khẩu

{lang_no}

Biểu thuế Xuất Nhập khẩu thông thường áp dụng từ 01⁄01⁄2018

07/02/2018

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 45⁄2017⁄QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36⁄2016⁄QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, từ ngày 01⁄01⁄2018, sẽ áp dụng Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 45⁄2017⁄QĐ-TTg, thay thế cho Phụ lục tương ứng tại Quyết định 36⁄2016⁄QĐ-TTg.

Hướng dẫn khai báo hóa chất nhập khẩu

25/11/2017

Kể từ ngày 25⁄11⁄2017 Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất sẽ có hiệu lực. Tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất sẽ phải “khai báo hóa chất nhập khẩu trên cổng thông tin một cửa quốc gia”.